Metallic Structure

ایده های جدید در ساخت پل ها

baybridgeinfo.com: ایده های جدید در ساخت پل Skyway توسط این شرکت در این ویدئو نشان داده شده است. استفاده از ایده های نوین در ساخت پل ها خصوصاً در مناطق لرزه خیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.