Metallic Structure

اتصال دهنده های جاری شونده

موسسه ®Cast ConneX اخیراً المان های ویژه ای را برای مناطق لرزه خیز که طراحی کرده است. اتصال دهنده های جاری شونده نمونه ای از این المان های سازه ای است.