Metallic Structure

واژگونی ساختمان سیزده طبقه در چین

چندی پیش یک ساختمان مسكونی در شهر شانگهای چین به صورت کامل از حالت ایستاده به روی زمین سقوط کرد. علت اصلی این رویداد را تراوش آب باران در زیر شمع ها و از بین رفتن اصطكاك شمع ها با خاك و در نتیجه بریده شدن شمع ها اعلام کردند.